• Samster

Bidrag och stöd för bostadsrättsföreningar

Uppdaterat: 5 jan.

Allt fler bostadsrättsföreningar vill vara med i omställningen till grön och förnybar energi. Och allt fler BRF:er står inför utmaningen att uppdatera eller byta ut ett gammalt energisystem till något bättre och effektivare. Det kan handla om att skaffa solceller, solhybrider, laddstolpar eller att göra en större energieffektivisering.Dessa åtgärder innebär ofta en stor investering för föreningen, men det finns flera olika bidrag, stöd och skattereduceringar som en bostadsrättsförening kan söka för att till exempel minska energianvändningen, installera laddpunkter eller sälja sin överskottsel från solceller. Ett av bidragen är budgeterat till 940 miljoner kronor för 2021 och ansökningen öppnade den 1 oktober i år.Solceller - skattereduktion för överskottselen


Från och med den 15 januari 2021 togs det före detta stödet för solceller bort och ersattes med skatteavdrag istället. För bostadsrättsföreningar innebär det att man inte längre kan söka investeringsstöd för sin solcellsanläggning. Däremot kan man få skattereduktion för den överskottsel man levererar till elnätet.

Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Laddstolpar - bidrag för laddstation till bilen


Genom Naturvårdsverket ges bidrag för laddstationer för organisationer och bostadsrättsföreningar. Bidraget riktar sig alltså till organisationer som vill installera laddpunkter som först och främst kommer användas av anställda eller boende. Det går att söka bidraget innan installation eller senast 6 månader efter att laddstationen är klar. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50% av kostnaderna och högst 15 000 kr per laddpunkt.

Läs mer och ansök om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida.

Uppdatering: Under 2021 har det kommit nya regler från Boverket gällande laddning av elfordon. Läs mer om de nya reglerna på Boverkets hemsida.

Energieffektivisering - stöd till flerbostadshus


Från och med den 1 oktober 2021 kommer bostadsrättsföreningar kunna söka stöd för att energieffektivisera fastigheten. Den totala budgeten för stödet 2021 är 940 miljoner kronor och man kan få hjälp med max 50% av kostnaderna.

Stödet kan ges till merkostnader för energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostads­hus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år. Stödet täcker däremot inte åtgärder som innebär att man byter sin huvudsakliga energibärare från fjärrvärme till el.

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst och måste sökas innan åtgärden påbörjats. När man sedan fått godkänt behöver åtgärden påbörjas inom 6 månader och färdigställas inom två år.

Läs mer och sök stödet på Boverkets hemsida.

Uppdatering: Under hösten 2021 har regeringens tagit nya beslut som påverkar stödet för energieffektivisering till flerbostadshus. Stödet går fortfarande att söka fram till 2021-12-31. Läs mer om det nya beslutet på Boverkets hemsida.
1 408 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla